—   Ochrana osobných údajov   —

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Spoločnosť Stanislav Orovnický VODOSTAV, IČO: 17685541, so sídlom: Hviezdoslavova 4, 953 01 Zlaté Moravce ako prevádzkovateľ internetovej stránky www.vodostavzm.sk a v rámci nej vyhlasuje, že nezbiera osobné dáta formou žiadne druhu registrácie.
 
Prevádzkovateľ oboznamuje dotknuté osoby s tým, že súčasťou prevádzky internetovej stránky sú služby tretích osôb Google Analytics a Google Search console slúžiace prevádzkovateľovi na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom internetovej stránky, vo vzťahu ku ktorým prevádzkovateľ nezhromažďuje a neuchováva osobné údaje.
 
Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy: info@vodostavzm.sk dotknutej osobe na základe jej žiadosti:
- poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi;
- poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom;
- vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.

O spoločnosti VODOSTAV PLUS, s.r.o.

VODOSTAV PLUS, s.r.o. je poprednou spoločnosťou v oblasti stavebníctva v regióne Zlatých Moraviec , ale aj v Nitrianskom kraji. V priebehu roka 2018 sme odkúpili časť podniku spoločnosti Stanislav Orovnický VODOSTAV , ktorá sa zaoberala stavebnou výrobou a dopravou. Snažíme sa o inováciu technológií a výroby pomocou moderných zariadení, ktoré budú spĺňať prísne normy EÚ.

Hodnoty spoločnosti: ✔smerujeme k zvyšovaniu hodnoty spoločnosti, ✔potreby zákazníka sú pre nás prvoradé, ✔zvyšujeme technologickú vybavenosť spoločnosti podľa požiadaviek EÚ, ✔flexibilnosť voči trhu doma i v zahraničí, ✔zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov